Oppiminen ja osaaminen

Puhumme työelämässä tavallisesti osaamisesta, osaamisen johtamisesta, osaamisen kehittämisestä ja henkilöstön kouluttamisesta, raportoimme koulutuspäivistä. Oppiminen tulee sanana vastaan elinikäisen ja jatkuvan oppimisen sekä oppivan organisaation käsitteissä.

Käsitteinä oppiminen ja osaaminen kuuluvat yhteen, mutta ne eivät tarkoita samaa. Oppiminen synnyttää osaamista: kulloinenkin relevantti osaaminen on oppimisen summa (vähennettynä unohtamisella ja vanhentumisella). Osaaminen on hetkellinen ”tasesuure” ja oppiminen on ajassa tapahtuvaa.

Tukea vai ydintä?

Oppiminen on tavattu nähdä työyhteisöissä  tukitoimintana, jonka kytkentä johtamiseen, saati strategiaan on varsin ohut, ellei olematon. Johtamisen ja strategian maailma ei kohtaa oppimisen maailmaa. Oppiminen ei kuulu ylimmän johdon sanavarastoon, eikä johto puhu oppimisesta pohtiessaan strategioita. Strategiaprosessi on kuitenkin väistämättä myös oppimisprosessi, johon tosin tyypillisesti osallistuu
varsin suppea joukko – joten ei ihme, että strategioiden ”jalkauttaminen” on kovin vaikeaa.

Jatkuva ja strateginen oppiminen

Strateginen oppiminen on omien tai työyhteisön päämäärien kannalta relevanttia. Kaikki oppiminen ei ole strategista, pahimmillaan se voi olla vaarallista ja epäeettistä. Strateginen oppiminen on väistämättä myös jatkuvaa, mutta jatkuva oppiminen ei välttämättä ole strategista.

Osaamisen ja oppimisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on ”taseen hallintaa”, resursseja ja prosesseja ylläpitävää suoritukseen ja tietoon keskittyvää. Oppimisen johtaminen on dynaamista, vahvasti arjessa tapahtuvaa, tiedon jakamista ja luomista omassa työyhteisössä, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Se on oppimiskykyä, oppimiskulttuuria ja inhimillisen kasvun ilmapiiriä vahvistavaa. Oppimisesta huolehtiminen luo työhyvinvointia ja on merkittävä osa vastuullisuutta. Kaikki mainittu korostuu toimintaympäristön yllätyksellisyyden ja kompleksisuuden kasvaessa.

Muutosjohtaminen ja oppimisen johtaminen

Perinteisen muutosjohtamisen ajatus lähtee muutoksen ensisijaisuudesta, jota henkilöstön kouluttamisella mahdollisesti sitten tuetaan. Oppimisen johtamisen ja strategisen oppimisen ydinajatus on oppimisen näkeminen ensisijaisena muutoksen moottorina.

Oppimisen johtaja (CLO)

Laadukas ja vaikuttava oppimisen johtaminen tarvitsee asiaan perehtynyttä oppimisen johtajaa: Herättämään tietoisuutta ja kiinnostusta maailman ja toimintaympäristön muutoksiin. Valjastamaan jatkuva, laaja-alainen ja yhteinen oppiminen halutun muutoksen moottoriksi. Luomaan organisaatiolle inhimillistä pääomaa ja sen kasvattamiskeinoja. Luomaan oppimisesta organisaatiolle kestävä
erottautumis- ja vahvuustekijä. Uudistamaan ja vahvistamaan oppimiskulttuuria haluttuun suuntaan.

Juha Koskinen, strategisen oppimisen tienraivaaja