Systeeminen osaaminen – pakollista kompleksisessa maailmassa

Mikä systeemi?

Systeemi eli järjestelmä on mikä tahansa joidenkin periaatteiden mukainen toiminnallinen kokonaisuus.

Auto on selvästikin systeemi. Siinä osa käytettävästä polttoaineesta tai akun sähköstä muutetaan ohjattavaksi liike-energiaksi moottorin, vaihteiston, renkaiden, ohjauslaitteiden ja koko auton rakenteen avulla. Auto on lisäksi ympäristöstään erottuva kokonaisuus.

Parisuhdekin on systeemi, jota säätelevät keskinäiseen vuorovaikutukseen, talouteen ja yhteisen ajan käyttöön liittyvät periaatteet. Parisuhteeseen toisin vaikuttavat monet muutkin ihmissuhteet, joten se ei ole täysin autonominen ja muusta maailmasta erottuva kokonaisuus.

Yritykset ja työyhteisöt ylipäätään ovat systeemejä, joissa voi olla tuhansia työntekijöitä. Niiden toimintaa ohjaavat monet säädökset, sisäiset toimintaperiaatteet, organisoitumisen muodot, henkilösuhteet, strategia, johtaminen, asiakkaat ja sidosryhmät.

Itse asiassa kaikki maailmassa kuuluu johonkin systeemiin. Jos kyettäisiin erottamaan täysin joku osa maailmasta, olisi sekin jälleen systeemi. Systeemeistä siis ei pääse eroon millään. Systeemien lista on loppumaton luonnosta tekniikkaan ja ihmisyhteisöihin.

Systeeminen osaaminen

Systeeminen osaaminen on kokonaisuuksien hahmottamista ja ymmärtämistä. Se on työelämän osaamiskäsitystä laajantavan Oppimisen talon (kuva alla) yläosa. Se on osin kokemuksen mukanaan tuomaa, mutta edellyttää kasvun asennetta.

Systeeminen osaaminen on systeemin osien, niiden välisten sisäisten ja ulkoisten suhteiden sekä kokonaisuuden ymmärtämistä.  Seuraako jostain jotain, onko kyse sattumasta vai tilastollisesta siis ei kausaalisesta riippuvuudesta? Maailma on monimutkainen paikka, jossa yksinkertaiset syy-seuraus -suhteet ovat ongelmallisia ja usein epätosia, koska pelissä on paljon muutakin.

Yritysmaailmaan liittyviä esimerkkejä johdon ja asiantuntijatyön systeemisestä osaamisesta ovat: (1) strategia, (2) liiketoiminnan lainalaisuudet ja liiketoimintamallit, (3) toimialaymmärrys,
(4) toimintaympäristön ymmärrys ja (5) ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärrys, (6) verkostot sekä
(7) dynamiikan eli aikaulottuvuuden ymmärrys.

Mitä hyötyä?

Systeeminen osaaminen auttaa toimimaan kompleksisessa maailmassa. Se auttaa tekemään järkeviä ja eri näkökulmia huomioivia päätöksiä. Sen avulla välttää turhanpäiväiset reviiririidat. Systeemisen osaamisen avulla vaikutetaan ihmisten vuorovaikutuksen laatuun, hyvinvointiin, työn aikaansaavuuteen sekä toiminnan tuottavuuteen.

Kun systeemisyyteen tutustuu syvemmin, rupeaa vähitellen löytämään analogioita näennäisesti erilaisten järjestelmien välillä. Ne ovat systeemien oppimisen innostavia oivaltamisen hetkiä.

Mistä oppia?

Systeemejä ja niiden teoriaa on perinteisesti opetettu teknillisissä korkeakouluissa, mutta systeemejä käsittelevät vaikkapa taloustiede, sosiaalipsykologia, neurotieteet ja evoluutiobiologia.

Työelämän päättäjille ja kehittäjille sovitettuna systeemiseen osaamiseen voi tutustua muutamissa Ajantiedon koulutuksissa esimerkkinä Business Controller: työn systeeminen perusta 16.10.2020. Lisäksi loppuvuodesta ilmestyvässä Oppimisen johtaja (CLO) -kirjassa on lukemisen arvoinen systeemistä osaamista käsittelevä kokonaisuus.

Kiinnostaako systeeminen osaaminen?
Ota yhteyttä: Juha Koskinen, 050 3424206, juha.koskinen@ajantieto.fi

Luonto – systeemeistä monimuotoisin